Còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa trình danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hoá

PV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng cổ phần hóa trước ngày 31/8/2018.

Vẫn còn nhiều nơi chưa trình danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hoá để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nguồn: Internet
Vẫn còn nhiều nơi chưa trình danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hoá để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nguồn: Internet
Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hoá giai đoạn 2017 - 2020 phải được các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý I/2018 theo chỉ đạo của Công văn số 159/TTg-ĐMDN ngày 31/1/2018 về đôn đốc trình danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Tuy nhiên, tới nay vẫn còn nhiều nơi chưa trình danh mục để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Trước tình hình đó, ngày 3/8/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp có Công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng cổ phần hóa trước ngày 31/8/2018.
Cụ thể, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu sau thời hạn 31/8/2018, nếu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không trình được danh mục sẽ chịu trách nhiệm hành chính trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chậm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng theo Nghị quyết của Đảng.
Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thực hiện công tác cơ cấu, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương.
Căn cứ danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chuyển thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 22 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.