VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh

Phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính thông báo hạn mức tối đa được phép phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Đồng thời, chỉ đạo, giám sát Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp được phát hành trái phiếu để thực hiện dự án PPP

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải đáp ứng điều kiện gì?

06 điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Đây là nội dung tại Quyết định số 945/QĐ-TTg vừa được Chính phủ ban hành ngày 15/6/2021 phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021.

Theo đó, Chính phủ phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021 tối đa là 11.024 tỷ đồng.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thông báo hạn mức tối đa được phép phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Đồng thời, chỉ đạo, giám sát Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của pháp luật; Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và số liệu báo cáo bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động quyết định cơ cấu và kỳ hạn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo hạn mức nêu trên, ưu tiên phát hành trái phiếu có kỳ hạn từ 05 năm trở lên trong thời điểm thị trường thuận lợi, sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi) trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2021, trong đó nợ gốc là 11.024 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM