VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định về lập trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quy định về lập trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin

Kể từ ngày 01/01/2021, đối tượng công bố thông tin phải lập trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và khủng bố trong lĩnh vực chứng khoán bị phạt ra sao?

Doanh nghiệp ngoại chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện gì?

Phạt nặng vi phạm quy định về thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khẳng định kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế

Theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các đối tượng công bố thông tin bao gồm: Công ty đại chúng; Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng; Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng; Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp; Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;  Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định pháp luật...

Theo khoản 2, Điều 7, Thông tư số 96/2020/TT-BTC, đối tượng công bố thông tin là công ty đại chúng phải lập trang thông tin điện tử khi thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải lập trang thông tin điện tử trước khi thực hiện chào bán.

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải lập trang thông tin điện tử khi chính thức hoạt động. Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp, tổ chức niêm yết cổ phiếu, tổ chức đăng ký giao dịch phải lập trang thông tin điện tử khi thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Các tổ chức khi lập trang thông tin điện tử phải báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công khai địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc lập trang thông tin điện tử hoặc khi thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử này.

Cần lưu ý rằng, trang thông tin điện tử phải có các nội dung về ngành, nghề kinh doanh và các nội dung phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và mọi thay đổi liên quan tới các nội dung này; chuyên mục riêng về quan hệ cổ đông (nhà đầu tư), trong đó phải công bố Điều lệ công ty, Quy chế công bố thông tin, Quy chế nội bộ về quản trị công ty (nếu có), Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có), Bản cáo bạch (nếu có), các thông tin công bố định kỳ, bất thường, theo yêu cầu và các hoạt động khác quy định tại Thông tư này.

Trang thông tin điện tử phải hiển thị thời gian đăng tải thông tin, đồng thời phải đảm bảo nhà đầu tư có thể tìm kiếm và tiếp cận được các dữ liệu trên trang thông tin điện tử đó.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM