VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết

Nhằm đưa ra quy chế quản lý đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP đã quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết.

Quản lý thuế các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Doanh nghiệp được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết khi nào?

Sửa đổi toàn diện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, tăng cường thêm các quy định chống chuyển giá

Theo các chuyên gia, môi trường chính sách rõ ràng và ổn định kết hợp với một cơ chế thực thi minh bạch dựa trên pháp luật và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp cũng như thông lệ quốc tế chính là những kiến nghị và mong đợi của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế cần tăng cường năng lực của các cán bộ làm công tác thuế dể đánh giá được hành vi nào là hành vi sai trái; đồng thời, củng cố hệ thống công nghệ thông tin để khâu quản lý được công khai, minh bạch.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 nhằm đưa ra quy chế quản lý thuế chặt chẽ đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Trong đó, Nghị định quy định công tác quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với giá giao dịch liên kết được áp dụng theo quy định của pháp luật thuế.

Theo đó, cơ quan thuế sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ của người nộp thuế, sẽ áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với giá giao dịch liên kết; quản lý, sử dụng thông tin của người nộp thuế có giao dịch liên kết phục vụ công tác quản lý rủi ro.

Đồng thời, tiếp tục áp dụng quản lý rủi ro trong việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có quan hệ liên kết và giao dịch liên kết; quản lý, sử dụng Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của người nộp thuế phục vụ công tác quản lý rủi ro, trao đổi thông tin theo quy định và cam kết của Việt Nam tại Thỏa thuận quốc tế về thuế, không sử dụng để ấn định thuế.

Cơ quan thuế căn cứ các nguyên tắc phân tích, so sánh, nguyên tắc và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết được quy định tại Nghị định này và các thông tin kê khai nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp có giao dịch liên kết để thực hiện ấn định thuế trong các trường hợp như:

- Người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

- Các trường hợp khác theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; cơ quan thuế có trách nhiệm tạo điều kiện cho người nộp thuế chứng minh, giải trình về số liệu, dữ liệu của đối tượng so sánh độc lập sử dụng trong Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Trong đó, việc ấn định doanh thu, chi phí hoặc thu nhập chịu thuế để xác định nghĩa vụ thuế được thực hiện theo các nguyên tắc phân tích, so sánh, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết và cơ sở dữ liệu sử dụng trong quản lý giá giao dịch liên kết quy định tại Nghị định này.

Cũng theo nghị định, trong trường hợp người nộp thuế không tuân thủ việc nộp tờ khai, kê khai thuế đối với giao dịch liên kết theo quy định, cơ quan thuế có quyền thực hiện quyền ấn định thuế.

Cụ thể, cơ quan thuế có quyền ấn định mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận; thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với người nộp thuế không tuân thủ quy định về kê khai, xác định giao dịch liên kết; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin, dữ liệu kê khai xác định giá giao dịch liên kết trong một số trường hợp nhất định.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin do người nộp thuế cung cấp liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết theo quy định; đồng thời việc cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra xác định giá giao dịch liên kết có phát sinh vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến các ngành, lĩnh vực chuyên ngành, Cơ quan thuế lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, cụ thể: cơ quan quản lý chuyên ngành, các tổ chức, hiệp hội chuyên ngành; cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến xác định giá giao dịch liên kết cho các cơ quan, tổ chức chuyên ngành được lấy ý kiến. Các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Trong trao đổi thông tin với người nộp thuế và Cơ quan thuế đối tác, cơ quan quản lý thuế Việt Nam thực hiện theo thủ tục tham vấn trước, trong và sau quá trình thanh tra, kiểm tra giá giao dịch liên kết, cụ thể:

- Trường hợp qua việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với giá giao dịch liên kết, Cơ quan thuế thấy cần thiết trao đổi thông tin trước với người nộp thuế về thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết; các trường hợp được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết... và Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế, Cơ quan thuế gửi công văn đề nghị tổ chức tham vấn với người nộp thuế để trao đổi, cung cấp trước các thông tin về Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế theo quy định tại Nghị định này;

- Trường hợp Cơ quan thuế cần thực hiện việc liên lạc, trao đổi với Cơ quan thuế đối tác về Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia và các thông tin liên quan khác thực hiện theo quy định tại điều khoản về Thủ tục thoả thuận song phương và trao đổi thông tin tại Hiệp định thuế có liên quan. Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế về việc tạm dừng thanh tra, kiểm tra để tiến hành trao đổi thông tin với Cơ quan thuế đối tác theo quy định của pháp luật thuế.

Cơ quan thuế thực hiện cơ chế trao đổi thông tin tự động theo cam kết quốc tế của Việt Nam tại các Điều ước quốc tế về thuế. Định kỳ, hàng năm, Cơ quan thuế thông báo danh sách các Cơ quan thuế nước ngoài thực hiện được trao đổi thông tin tự động đối với Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của ngành Thuế...

Theo báo cáo của Tổng cục thuế, trong 10 tháng đầu năm 2020, đối với các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh, kiểm tra được 263 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 525,08 tỷ đồng; giảm lỗ 9.042,61 tỷ đồng; giảm khấu trừ 4,74 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4.190,71 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 278,82 tỷ đồng, giảm lỗ 3.366,16 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu 3.125,84 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM