VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xây dựng dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2022

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Xây dựng dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2022

Một trong những yêu cầu đối với công tác xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 là ưu tiên và tập trung nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII).

Sửa đổi, bổ sung điều kiện hưởng lương hưu

Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

Hỗ trợ đến 3.710.000 đồng với người lao động nghỉ việc không lương

Bổ sung 04 trường hợp về thời gian không được tính xét nâng bậc lương thường xuyên

Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã hướng dẫn cụ thể về dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu (phần ngân sách nhà nước đảm bảo), điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022.

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương lập dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương từ tiết kiệm chi thường xuyên và một phần thu sự nghiệp theo quy định của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) về thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Riêng các cơ quan, đơn vị hành chính ở Trung ương đang áp dụng cơ chế đặc thù theo phê duyệt của cấp thẩm quyền tự cân đối nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngân sách nhà nước không hỗ trợ thêm.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, trong đó phải tự đảm bảo phần tiền lương tăng thêm phù hợp với mức tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tổng hợp, báo cáo dự toán chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII), trong đó: tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) và nguồn cải cách tiền lương lũy kế đến hết năm 2021 chuyển sang để thực hiện (bao gồm nguồn 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương năm 2021 chưa sử dụng hết - nếu có); sử dụng một phần nguồn thu của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM