Thông tư số 94/2018/TT-BTC:

Cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam


Ngày 5/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 94/2018/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Thông tư gồm 3 chương, 9 điều, quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 28/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2018 và áp dụng từ năm ngân sách 2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 94/2018/TT-BTC.