Tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế đặc thù cho khu vực thành thị

Tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế đặc thù cho khu vực thành thị

Nghiên cứu thực hiện dựa trên các tài liệu thứ cấp liên quan đến kinh nghiệm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững khu vực thành thị ở Mỹ nhằm tìm ra các vấn đề trọng yếu để có cơ chế đặc thù cho khu vực thành thị tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, có ba vấn đề cần định hướng gồm: Tăng trưởng đô thị nhỏ gọn; Cơ sở hạ tầng kết nối; Quản trị phối hợp. Trong quá trình đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển đô thị, các rào cản có thể gặp phải là thể chế và thị trường. Chính vì vậy, việc xác định nguồn tài chính để hỗ trợ phát triển kinh tế đặc thù cho khu vực thành thị là rất cần thiết.
Đặc điểm về cơ chế tài chính ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí trong bệnh viện công lập

Đặc điểm về cơ chế tài chính ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí trong bệnh viện công lập

Trên thế giới, có nhiều quốc gia áp dụng cơ chế tài chính tự chủ đối với bệnh viện đã đạt được hiệu quả cao. Việt Nam cũng đã áp dụng cơ chế này tại nhiều bệnh viện. Cơ chế tài chính đảm bảo quyền tự chủ của bệnh viện cơ bản gồm: biên chế, bộ máy và tiền lương. Cơ chế tài chính của các bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến bộ phận kế toán quản trị trong các bệnh viện đó thông qua dự toán chi phí, thực hiện dự toán chi phí và công tác quyết toán.
Đổi mới cơ chế tài chính doanh nghiệp nhà nước

Đổi mới cơ chế tài chính doanh nghiệp nhà nước

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã khẳng định: Cùng với nhiều vai trò khác, DNNN là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đối phó với những biến động thị trường; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước (NSNN). Quá trình cơ cấu lại DNNN thời gian qua vẫn đặt ra yêu cầu cần sự nhận thức và hành động rõ nét về các giải pháp tiến hành cơ cấu lại DNNN, trong đó có cơ cấu lại cơ chế tài chính để DNNN đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả.
Hoàn thiện cơ chế tài chính cho lĩnh vực quản lý chất lượng môi trường không khí

Hoàn thiện cơ chế tài chính cho lĩnh vực quản lý chất lượng môi trường không khí

Để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng môi trường không khí, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.