Công bố thông tin đầy đủ về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

PV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu việc nghiêm túc quán triệt và thực hiện công bố đầy đủ thông tin về tình hình doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Nguồn: internet
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Nguồn: internet

Trong văn bản số 8514/VPCP-ĐMDN do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà kí ngày 7/10/2016 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần nghiêm túc quán triệt và thực hiện công bố đầy đủ thông tin hoạt động theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và đề xuất xử lý đối với các vi phạm về công bố thông tin.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.