Công đoàn Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

PV.

Công đoàn Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 55/CV-CĐ hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công đoàn Bộ Tài chính yêu cầu các cấp công đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử.
Công đoàn Bộ Tài chính yêu cầu các cấp công đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Chú trọng tuyên truyền một số nội dung trọng tâm

Căn cứ Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/1/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Công văn số 85/TLĐ-TG ngày 8/3/2021 của Ban Tuyên giáo thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Hướng dẫn số 419/HD-CĐVC ngày 31/12/2020 của Công đoàn Viên chức Việt Nam, ngày 2/4/2021, Công đoàn Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 55/CV-CĐ hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Công đoàn Bộ Tài chính quán triệt: Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quôc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quan trọng hơn, để công tác tuyên truyền bầu cử hiệu quả, đảm bảo đúng định hướng, Công đoàn Bộ đề nghị các cấp công đoàn trực thuộc cần bám sát những nội dung trọng tâm sau:

Một là, tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND các cấp; Mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hai là, tuyên truyền, nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; Khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

Ba là, tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện…); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

Bốn là, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Năm là, tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tác phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Tổ chức tuyên truyền theo 3 đợt, trước, trong và sau bầu cử

Theo hướng dẫn của Công đoàn Bộ Tài chính tại Công văn số 55/CV-CĐ, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử sẽ triển khai từ tháng 1/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:

Đợt 1, từ tháng 1/2021, cao điểm tháng 4/2021: Các cấp công đoàn trực thuộc tập trung tuyên truyền các nội dung cụ thể như:

- Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; Tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; Quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; Quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ, nhất là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

Đợt 2, từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021: Các cấp công đoàn trực thuộc tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.

Đợt 3, sau ngày bầu cử 23/5/2021: Các cấp công đoàn trực thuộc tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước.