Công ty tài chính đủ điều kiện sẽ được phép thực hiện hoạt động ngân hàng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 7/5/2014 của Chính phủ đã quy định các điều kiện cụ thể về hoạt động của các công ty tài chính và cho thuê tài chính.

Công ty tài chính được vay NHNN dưới hình thức tái cấp vốn. Nguồn: internet
Công ty tài chính được vay NHNN dưới hình thức tái cấp vốn. Nguồn: internet

Theo đó, hoạt động của công ty tài chính gồm: Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính; phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; vay Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dưới hình thức tái cấp vốn; cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; bảo lãnh ngân hàng; bao thanh toán; phát hành thẻ tín dụng; cho thuê tài chính và các hoạt động khác của công ty tài chính.

Trong đó, điều kiện chung để công ty tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng là: Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do NHNN cấp; Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực, cơ sở vật chất, công nghệ… và các quy định nội bộ theo quy định; Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do NHNN quy định.

Công ty tài chính được vay NHNN dưới hình thức tái cấp vốn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định nêu trên và đáp ứng đủ các điều kiện về vay tái cấp vốn do NHNN quy định; mục đích vay vốn phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong từng thời kỳ.

Nghị định cũng quy định, công ty cho thuê tài chính được thực hiện các hoạt động quy định từ điều 112 đến Điều 116 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định tại Nghị định này; Mua và cho thuê lại; Được bán các khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính cho các tổ chức và cá nhân theo quy định của NHNN.

Theo Nghị định, công ty tài chính được thực hiện hoạt động bao thanh toán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, đồng thời có quy định nội bộ về quy trình, thủ tục, nguyên tắc nhận biết khách hàng để giám sát chặt chẽ, bảo đảm ngăn ngừa việc bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác.

Nếu công ty tài chính được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được bổ sung hoạt động bao thanh toán khi đáp ứng các điều kiện: Hoạt động kinh doanh có lãi ít nhất trong năm liền kề trước năm đề nghị bổ sung hoạt động; Có thời gian hoạt động tối thiểu, phương án hoạt động bao thanh toán do NHNN quy định; Tuân thủ các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro liên tục trong tất cả các quý của năm liền kề trước năm đề nghị được bổ sung hoạt động; Tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định;...

Về hoạt động của công ty cho thuê tài chính, Nghị định cũng nêu rõ, bên cho thuê có quyền sở hữu tài sản cho thuê trong suốt thời hạn cho thuê và không bị ảnh hưởng trong trường hợp bên thuê phá sản, giải thể hoặc có tranh chấp, khởi kiện trước Tòa án liên quan đến một bên thứ ba khác. Tài sản cho thuê không được coi là tài sản của bên thuê khi xử lý tài sản để trả nợ cho các chủ nợ khác; Có quyền gắn ký hiệu sở hữu của bên cho thuê trên tài sản cho thuê trong suốt thời hạn cho thuê; Có quyền yêu cầu bên thuê ký cược và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định pháp luật nếu cần thiết; ...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2014. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính đã thành lập và hoạt động theo Giấy phép  cấp trước ngày Nghị định có hiệu lực phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định đối với các hoạt động có điều kiện quy định tại Nghị định này.

Trong thời hạn 18 tháng, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, công ty tài chính phải chấm dứt các hoạt động không được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.