Cục Hải quan Bình Dương chuyển đổi thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015


Hiện tại, nhiều cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố đang thực hiện cập nhật, chuyển đổi hệ thống quản lý chất ISO 9001-2008 sang hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 theo lộ trình và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Mới đây nhất, Cục Hải quan Bình Dương vừa hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao chất lượng doanh nghiệp.

Cục Hải quan Bình Dương hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015.
Cục Hải quan Bình Dương hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, không ngừng cải tiến chất lượng và hiệu quả công việc, nâng cao hài lòng của doanh nghiệp, ngày 26/02/2020, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương ký quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 chính thức áp dụng trên toàn Cục.

Như vậy đến nay, Cục Hải quan Bình Dương đã hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015. Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận và tổ chức phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ công chức triển khai áp dụng chặt chẽ, hiệu quả vào thực tiễn công việc... Cụ thể, đã tổ chức triển khai chặt chẽ và hoàn thành các bước chuyển đổi như triển khai thiết lập và ban hành Kế hoạch chuyển đổi; thành lập Ban chỉ đạo ISO 9001:2015; ký kết hợp đồng đơn vị tư vấn tổ chức tập huấn và trang bị kiến thức tiêu chuẩn mới Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015, phương pháp xây dựng, chuyển đổi, áp dụng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng cho 100% lãnh đạo, cán bộ công chức của Cục và các Chi cục trực thuộc.

Để chuyển đổi qua ISO 9001:2015, Ban chỉ đạo ISO Cục đã tiến hành soát xét, phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng, cập nhật và cải tiến toàn bộ tài liệu hệ thống như chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình bắt buộc theo tiêu chuẩn mới  ISO 9001:2015, mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015, 100% các quy trình giải quyết thủ tục hành chính và một số quy trình chuyên môn, nội bộ cần thiết khác của Cục và các Chi cục...

Bên cạnh đó, trước khi đưa vào áp dụng chính thức, Cục và các Chi cục thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và họp xem xét của lãnh đạo nhận diện những sự không phù hợp tồn tại và tập trung khắc phục, cải tiến kịp thời.

Việc hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã khẳng định nổ lực không ngừng của Cục Hải quan Bình Dương trong việc xây dựng, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành nhằm ngày càng nâng cao chất lượng công việc cũng như sự hài lòng của doanh nghiệp. 

Đến nay, nhiều cơ quan Hải quan các tỉnh, thành phố cũng đang thực hiện cập nhật, chuyển đổi hệ thống QLCL ISO 9001-2008 sang hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 theo lộ trình và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan cam kết áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong mọi hoạt động, tiến tới chuyển đổi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng đã phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) khai giảng nhiều lớp cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong toàn Ngành.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam là đơn vị trực tiếp tư vấn xây dựng, triển khai, đánh giá quy trình quản lý ISO cho ngành Hải quan. Tổng cục Hải quan khẳng định việc áp dụng tiêu chuẩn ISO nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; đáp ứng yêu cầu về quản lý trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ngày 13/6/2019, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành số 1695/QĐ-TCHQ ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2019-2020. Theo đó, về chính sách chất lượng, Tổng cục Hải quan cam kết áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong mọi hoạt động, tiến tới chuyển đổi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, nhằm đảm bảo các yêu cầu sau:

Thứ nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh. Thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời và tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước. Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thứ hai, kỷ cương - hành động - hiệu quả, không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ chuyện môn nghiệp vụ, quản lý điều hành chuyên sâu.

Về mục tiêu chất lượng giai đoạn 2019-2020, Tổng cục Hải quan cam kết đạt mục tiêu chất lượng gồm: 

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan; nâng mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan ít nhất đạt 70% trở lên tại các chỉ số chính thuộc các chỉ tiêu theo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hải quan điện tử, xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin tổng thể của Tổng cục Hải quan tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính. Tích cực phối hợp với các Bộ, Ngành cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN đảm bảo các mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu xây dựng Hải quan Việt Nam phát triển ngang bằng với Hải quan các nước ASEAN 4.

Thứ hai, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước do Quốc hội, Bộ Tài chính giao. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trong đó ưu tiên đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan. Đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan; tiếp tục triển khai sâu rộng công tác quản lý rủi ro trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan; tăng cường công tác điều tra chống buôn lậu, thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; nâng cao hiệu quả công tác kiểm định phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

Thứ ba, phấn đấu hoàn thành 100% các đề án, chương trình công tác trọng tâm đúng tiến độ.

Thứ tư, đơn giản, cắt giảm tối thiểu 20% số lượng báo cáo định kỳ. Thực hiện gửi, nhận văn bản bằng phương thức điện tử trong nội bộ Tổng cục Hải quan và với các đơn vị ngoài Tổng cục theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung tại 100% các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hải quan các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Ngành bảo đảm một việc chỉ giao cho một cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, các cơ quan, tổ chức khác phối hợp. Thực hiện quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức gắn với kế hoạch, quy hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.