Cục Hải quan TP. Cần Thơ hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023

Trần Huyền

Cục Hải quan TP. Cần Thơ đã xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 với nhiều nội dung đa dạng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kế hoạch được đề ra nhằm nâng cao nhận thức, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn thể công chức và người lao động trong toàn Cục.

Đồng thời, nhằm tăng cường thông tin, truyền thông; cảnh báo, hướng dẫn các kỹ năng, biện pháp phòng, tránh, ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, phương án ứng phó với các tình huống thiên tai năm 2023 trên địa bàn.

Cục Hải quan TP. Cần Thơ yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục cần quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ" và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương và có hiệu quả; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên phạm vi toàn Cục đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình thực tế tại địa phương; Huy động được sự tham gia, phối hợp của đơn vị doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn đối với công tác phòng chống thiên tai.

Trong công tác truyền thông, tuyên truyền, Cục yêu cầu các đơn vị tập trung tuyên truyền các nội dung như: Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai; Phổ biến kiến thức kỹ năng, kinh nghiệm phòng chống thiên tai phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị; Phổ biến rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai; Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng chống thiên tai tại đơn vị; công tác kiểm tra xử lý vi phạm.

Hình thức bao gồm: Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị; Tuyên truyền thông qua các sự kiện hưởng ứng; Tuyên truyền, cổ động trực quan, trực tiếp tại đơn vị; Tổ chức treo pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 tại trụ sở làm việc nơi dễ thấy, đông người qua lại; Lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng về phòng chống thiên tai vào các cuộc họp cơ quan, đơn vị.

Một trong những nội dung khác trong kế hoạch hưởng ứng được Cục Hải quan TP. Cần Thơ đề ra là tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai. Theo đó, tăng cường kiểm tra, rà soát và có biện pháp tổ chức các hoạt động phòng ngừa trước mùa mưa lũ như có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước, chặt tia và đốn hạ cây xanh có dấu hiệu mất an toàn để đảm bảo an toàn về phòng chống thiên tai.

Cùng với đó, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tại để công chức và người lao động chủ động phòng, tránh, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Kế hoạch, Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 được Cục Hải quan TP. Cần Thơ tổ chức với chủ đề  "Từ ứng phó đến hành động sớm" trong tháng 5/2023. 

Cục Hải quan TP. Cần Thơ yêu cầu Văn phòng thực hiện việc treo băng rôn tuyên truyền với khẩu hiệu “Từ ứng phó đến hành động sớm” tại trụ sở Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai của Cục; phổ biến, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, Luật phòng, chống thiên tai và các văn bản dưới luật đến toàn thể công chức và người lao động ở đơn vị với các nội dung thiết thực, phù hợp thông qua các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuyên môn nghiệp vụ... và các biểu trưng cụ thể như băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh về hoạt động phòng, chống thiên tai của đơn vị tại trụ sở cơ quan.