Cục Thuế Cao Bằng triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế

PV.

Thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Cục Thuế Cao Bằng đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị đạt 599,96 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Cao Bằng đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị thu rà soát các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, đưa vào quản lý thuế
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Cao Bằng đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị thu rà soát các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, đưa vào quản lý thuế

Cục Thuế Cao Bằng cho biết, dự toán thu nội địa trên địa bàn Tỉnh năm 2022 Bộ Tài chính giao 1.464,1 tỷ đồng; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh giao 1.788 tỷ đồng. Để thực hiện nhiệm vụ này, đơn vị đã, đang triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý thuế.

Theo đó, ngay trong những tháng đầu năm, Cục Thuế Cao Bằng đã xây dựng và chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Bên cạnh đó, đơn vị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai kịp thời, đúng quy định các văn bản pháp luật về thuế mới, sửa đổi, bổ sung. Trong đó, trọng tâm tiếp tục hướng dẫn người nộp thuế, chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế triển khai thực hiện đúng quy định Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo công tác thuế, công tác thu ngân sách của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Uỷ ban nhân dân Tỉnh...

Đơn vị cũng đã chỉ đạo các đơn vị thu rà soát các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, đưa vào quản lý thuế; đôn đốc kê khai, nộp các loại thuế vào ngân sách nhà nước đúng thời gian quy định; ban hành thông báo giá các loại phương tiện chưa có trong bảng giá và nhập vào ứng dụng để thu Lệ phí trước bạ kịp thời; ban hành thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước năm 2022 theo đúng quy định.

Cục Thuế Cao Bằng đã thực hiện tốt công tác theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ thực hiện dự toán thu thuế; ước thu ngân sách nhà nước, dự báo các nhân tố tác động tăng, giảm đến nguồn thu sát, đúng với thực tế, từ đó có biện pháp quản lý thuế, phí, lệ phí phù hợp; Cung cấp số liệu, kết quả thu thuế cho các cơ quan, ban ngành liên quan và báo cáo Tổng cục Thuế, UBND tỉnh đúng quy định.

Song song với đó, đơn vị tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác thu ngân sách, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên với tinh thần quyết liệt, chủ động, linh hoạt, kết quả thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị là 599,96 tỷ đồng, đạt 41% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 33,6% dự toán Hội đồng nhân dân Tỉnh giao, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2021.