8 tháng đầu năm, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế thu ngân sách nhà nước đạt 70% dự toán

8 tháng đầu năm, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế thu ngân sách nhà nước đạt 70% dự toán

Thời gian qua, dù đối mặt với bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt kết cao nhất. Tính đến ngày 31/8/2023, Cục Thuế đã thu NSNN là 6.326 tỷ đồng, đạt 70% dự toán được giao năm 2023.
Giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại Thái Bình

Giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại Thái Bình

Phân cấp quản lý nói chung, phân cấp quản lý ngân sách nói riêng là một chủ trương quan trọng của Nhà nước. Quá trình này được thực hiện không chỉ giữa trung ương với địa phương, mà còn được thực hiện giữa các cấp trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước địa phương. Tại Thái Bình, quá trình này đã được thực hiện và có nhiều kết quả tốt, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Bài viết này tập trung đánh giá những bất cập còn tồn tại trong việc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại tỉnh Thái Bình và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Kho bạc Nhà nước Lào Cai tập trung các nguồn thu đầy đủ, kịp thời

Kho bạc Nhà nước Lào Cai tập trung các nguồn thu đầy đủ, kịp thời

Trong 10 tháng đầu năm 2022, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai đã nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, đơn vị đã tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả.
Cải cách tài chính công ở Việt Nam: Thực trạng và vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới

Cải cách tài chính công ở Việt Nam: Thực trạng và vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới

Cải cách tài chính công là nhiệm vụ quan trọng của đất nước có liên quan mật thiết với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Bài viết đánh giá thực trạng cải cách tài chính công ở Việt Nam hiện nay và xác định những vấn đề có tính nguyên tắc đối với việc xây dựng phương hướng, chính sách trong thời gian tới.
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giữa trung ương và địa phương giai đoạn 1986 - 1990

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giữa trung ương và địa phương giai đoạn 1986 - 1990

Phân cấp quản lý ngân sách là xác định phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền Nhà nước các cấp trong việc quản lý ngân sách Nhà nước, nhằm tập trung đầy đủ, kịp thời đúng chính sách các nguồn thu của ngân sách Nhà nước, phân phối, sử dụng công bằng, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả cao, phục vụ các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước và một số đề xuất trong giai đoạn mới

Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước và một số đề xuất trong giai đoạn mới

Hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; ưu tiên bố trí kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn, còn khó khăn, biên giới, hải đảo. Hệ thống chỉ tiêu phân bổ ngân sách cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, sử dụng NSNN. Bài viết đánh giá thực trạng áp dụng các định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN, qua đó đề xuất một số nội dung cần thực hiện cho giai đoạn tới.
Cục Thuế Cao Bằng triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế

Cục Thuế Cao Bằng triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế

Thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Cục Thuế Cao Bằng đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2022 của đơn vị đạt 599,96 tỷ đồng.
Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử trong thu ngân sách nhà nước

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử trong thu ngân sách nhà nước

Với phương châm “tất cả vì khách hàng”, trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử trong thu ngân sách nhà nước (NSNN), tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp, theo dõi thông tin nộp NSNN trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và giảm thiểu chi phí tổ chức thu NSNN…