Cục Thuế Đà Nẵng: Thu ngân sách 9 tháng tăng gần 13%

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo báo cáo của Cục Thuế Đà Nẵng về tình hình thu ngân sách cho thấy, đến 30/9/2018, tổng thu nội địa trong cân đối do đơn vị quản lý đạt 16.681,5 tỷ đồng, đạt 73,7% dự toán và bằng 112,9% so với cùng kỳ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế Đà Nẵng. Ảnh: NM.
Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế Đà Nẵng. Ảnh: NM.

Cục Thuế Đà Nẵng cho biết, có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, cục thuế đã quản lý chặt chẽ các nguồn thu, các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN). Cục thuế đã chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế quận, huyện bám sát chỉ đạo của ngành để triển khai các giải pháp chống thất thu.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực triển khai còn chậm, việc khai thuế, điều chỉnh thuế sau đợt khảo sát của một số doanh nghiệp vẫn còn ở mức thấp, chưa đạt yêu cầu.

Theo đánh giá, nhiệm vụ thu NSNN còn lại trong quý IV/2018 là rất nặng nề; để phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2018, lãnh đạo cục thuế đề nghị các phòng, các chi cục thuế tập trung bám sát và triển khai đầy đủ các nhóm giải pháp mà Tổng cục Thuế đã đề ra.

Cụ thể, cục thuế sẽ tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để kịp thời điều hành công tác thu ngân sách.

Tiếp tục đẩy mạnh việc đôn đốc, giám sát kê khai thuế; tập trung rà soát việc khai thuế những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn, kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp. Đẩy mạnh rà soát tình hình phát sinh thuế TNDN, lợi nhuận còn lại của năm 2017 và các quý năm 2018 để đôn đốc người nộp thuế (NNT) nộp đúng, đủ và kịp thời các khoản phát sinh phải nộp vào NSNN.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch, đảm bảo số lượng và chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng và nâng cao hiệu quả về mức truy thu bình quân trên mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra; tập trung triển khai quyết liệt công tác chống thất thu thuế theo Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND thành phố và các chỉ đạo của cục thuế.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai đầy đủ và triệt để các giải pháp thu nợ, cưỡng chế nợ thuế đã chỉ đạo của cục thuế tại Thông báo số 2756/TB-CT ngày 25/7/2018, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nợ thuế năm 2018.

Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác quản lý các khoản thu liên quan đến đất đai, trong đó, tập trung rà soát lại số liệu lập bộ, quyết toán và số nợ tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp; đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho NNT; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý thuế; thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức trong đơn vị; tiếp tục đổi mới phương pháp thái độ làm việc; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực thi công vụ của công chức; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của ngành.