Cục Thuế Thừa Thiên - Huế với nhiều điểm nhấn trong cải cách, hiện đại hóa tác thuế


Đến nay, tổng số doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế qua mạng tại Cục Thuế Thừa Thiên - Huế là 4.392/4.440, đạt 98,92%; số chứng từ nộp thuế bằng phương tiện điện tử đạt 98,56%... Có được kết quả này là nhờ Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách, hiện đại hoá công tác thuế.

Đến nay, tổng số doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế qua mạng tại Cục Thuế Thừa Thiên - Huế là 4.392/4.440, đạt 98,92%.
Đến nay, tổng số doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế qua mạng tại Cục Thuế Thừa Thiên - Huế là 4.392/4.440, đạt 98,92%.

Để triển khai  tốt công tác cải cách, hiện đại hoá công tác thuế, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã nghiên cứu, tham gia góp ý đầy đủ, kịp thời các Dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và hệ thống chính sách thuế, phí, lệ phí theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế như: Tham gia góp ý dự thảo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14(đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020); Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành)...

Cùng với đó, Cục Thuế tích cực tham mưu, phối hợp cùng các sở, ban ngành trình HĐND, UBND Tỉnh ban hành các quy định quản lý thu về đất đai, phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND và các quy định về việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn.

Cục Thuế đã thực hiện các dự án kết nối mạng trao đổi thông tin thường xuyên với Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, Cục Hải quan, Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đảm bảo công tác nộp thuế điện tử, đối chiếu chứng từ nộp chính xác, kịp thời; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc kết nối thông tin cấp mã số thuế cho hợp tác xã; kết nối với hệ thống ứng dụng quản lý lưu trú của Công an nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn, nhà khách; phối hợp với với VNPT về phương án kỹ thuật kết nối máy tính tiền cho các hộ kinh doanh,...

Ngoài ra, Cục Thuế đẩy mạnh thực hiện Ủy nhiệm thu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Trong thời gian qua, hệ thống khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử đã được triển khai tại tất cả các đơn vị trên địa bàn Tỉnh. Tính đến nay, tổng số doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế qua mạng tại Cục Thuế Thừa Thiên - Huế là 4.392/4.440 đạt 98,92%; số chứng từ nộp thuế bằng phương tiện điện tử đạt 98,56%.

Bước sang năm 2020, nhằm tiếp tục làm tốt công tác cải cách, hiện đại hóa công tác thuế, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế  tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ trướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Bên cạnh đó, triển khai các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển dần sang các thông báo điện tử cho người nộp thuế, các báo cáo, văn bản điện tử...

Song song với đó, thực hiện tốt công tác kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử và hoàn điện tử; Tiếp tục tuyên truyền NNT thực hiện tốt công tác nộp thuế điện tử và phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa cơ quan Thuế - Kho bạc - Tài chính - Hải quan trong quá trình thực hiện hiện đại hóa thu nộp.