Tổng cục Hải quan:

Đã cập nhật 24/26 dịch vụ công trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Minh Hà

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã cập nhật 24/26 dịch vụ công trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, chuẩn bị sẵn sàng về kỹ thuật để phối hợp với Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ thực hiện kiểm thử. Dự kiến, trong quý IV/2021 sẽ hoàn tất tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu triển khai các nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong những năm qua, Tổng cục Hải quan đã có rất nhiều nỗ lực và quyết tâm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 9/2021, ngành Hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho 215/237 thủ tục hành chính, chiếm 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện.

Trong đó, có 209 thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%), cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến thông qua mạng internet.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp cùng các bên liên quan để tích hợp các dịch vụ công trực tuyến đang được cung cấp lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch.

Liên quan đến việc triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đến hết năm 2020, ngành Hải quan đã hoàn thành tích hợp 72 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo kế hoạch, năm 2021 ngành Hải quan sẽ tiếp tục tích hợp 26 dịch vụ công quốc gia về Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã cập nhật 24/26 dịch vụ công trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; chuẩn bị sẵn sàng về kỹ thuật để phối hợp với Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) thực hiện kiểm thử.

Dự kiến, trong quý IV/2021 sẽ hoàn tất tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.