Đã có cơ sở pháp lý cho bảo hiểm bảo lãnh

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Nghị định nêu rõ: Bảo hiểm bảo lãnh là hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài chấp nhận rủi ro của người được bảo lãnh, trên cơ sở người được bảo lãnh đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Các bên cũng có thể thỏa thuận về việc doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình.

Việc xác định khái niệm “bảo hiểm bảo lãnh” tại Nghị định này nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai nghiệp vụ bảo hiểm bảo lãnh trên thị trường, thực hiện mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2020.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2014.