Đã có phương án sắp xếp, xử lý 790 cơ sở nhà, đất

PV.

Đó là thông tin tại báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 10/2018, chương trình công tác tháng 11/2018 của Bộ Tài chính.

Tháng 10/2018, Bộ Tài chính đã phê duyệt theo thẩm quyền phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 790 cơ sở nhà, đất. Nguồn: internet
Tháng 10/2018, Bộ Tài chính đã phê duyệt theo thẩm quyền phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 790 cơ sở nhà, đất. Nguồn: internet

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 10/2018, Bộ Tài chính đã phê duyệt theo thẩm quyền phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 790 cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Về xây dựng văn bản pháp luật liên quan đến quản lý tài sản công, trong tháng 10/2018, bộ Tài chính đã có Công văn số 12821/BTC-QLCS ngày 18/10/2018 gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị quyết về việc thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) đối với các hợp đồng BT được ký kết theo đúng quy định của pháp luật; Tờ trình số 35/TTr-BTC ngày 25/10/2018 trình Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thực Hợp đồng Xây dựng -  Chuyển giao (BOT).

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành: Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán dự án BT; Tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ ký ban hành Nghị quyết về thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT đối với các hợp đồng BT được ký kết theo đúng quy định của pháp luật.