Đà Nẵng triển khai Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản

Huy Nguyễn

Nhằm phát triển ngành Thủy sản theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường và phát triển nguồn lợi, mới đây, Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về triển khai Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Thành phố.

Đà Nẵng là địa phương có tiềm năng lớn để phát triển ngành Thuỷ sản. Với chiều dài bờ biển trên 90 km, có vịnh nước sâu, các cửa ra biển và diện tích ngư trường khoảng 15.000 m2 trong vùng lãnh hải thềm lục địa trải dài 125 km, thích hợp cho phát triển thuỷ sản. Hiện nay, vùng biển Đà Nẵng có trữ lượng nguồn lợi thủy sản khoảng 1.140.000 tấn, chiếm 43% tổng trữ lượng của cả nước; có trên 670 loài động thực vật sinh sống có giá trị kinh tế cao.

Với những lợi thế đó, TP. Đà Nẵng xác định phát triển ngành Thủy sản theo hướng bền vững phải đảm bảo hài hòa mối quan hệ giữa nâng cao giá trị gia tăng với bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi, chủ động thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển thủy sản với bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng vùng biển.

Đà Nẵng phát triển ngành Thủy sản theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
Đà Nẵng phát triển ngành Thủy sản theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Để thực hiện những mục tiêu trên, mới đây, Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về triển khai Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Theo đó, kế hoạch đề ra nhiệm vụ rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường lĩnh vực thủy sản; Chủ động phòng ngừa, quản lý, kiểm soát nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản; quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành Thủy sản (quan trắc đất, nước, trầm tích). Đồng thời, kiểm kê, đánh giá nguồn vốn tự nhiên thủy sản phục vụ phát triển bền vững ngành Thủy sản.

Cùng với đó, TP. Đà Nẵng phối hợp các Bộ, ngành Trung ương triển khai các hoạt động nâng cao năng lực, kỹ năng phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trong lĩnh vực thủy sản và tham gia ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn Thành phố; Thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản; Bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, quan trọng góp phần ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trên, TP. Đà Nẵng đề ra các giải pháp thực hiện đó là, nâng cao nhận thức, tư duy về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản đối với các bên có liên quan; Phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ trong hoạt động thủy sản, trong xử lý chất thải từ các hoạt động thủy sản.

Song song với đó, đầu tư xây dựng hạ tầng đảm bảo việc xử lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải; mạng lưới quan trắc môi trường thủy sản; Tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động thủy sản; Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.