Vai trò quan trọng của phát triển kinh tế xanh

Vai trò quan trọng của phát triển kinh tế xanh

Việc phát triển kinh tế xanh là rất quan trọng trong phát triển bền vững đất nước một cách toàn diện, vừa đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vừa bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái cho tương lai.
Hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn: Nhìn từ Đan Mạch

Hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn: Nhìn từ Đan Mạch

Đan Mạch là một trong những quốc gia điển hình về phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH). Với việc thông qua Chiến lược quốc gia về KTTH năm 2018 và hỗ trợ tài chính 16 triệu EUR cho việc triển khai 15 sáng kiến KTTH khác nhau hướng tới xã hội phát triển bền vững, Đan Mạch đã, đang tạo được những điểm nhấn trong hoàn thiện chính sách phát triển KTTH.
Diễn đàn Kinh tế xanh hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các cam kết COP26

Diễn đàn Kinh tế xanh hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các cam kết COP26

Đem đến các công nghệ, giải pháp tiên tiến về năng lượng và quản lý rủi ro khí hậu từ châu Âu, Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế xanh (GEFE) 2022 được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các cam kết tại COP26, cũng như hoàn thành các mục tiêu phát triển trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.
Mục tiêu, giải pháp phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Mục tiêu, giải pháp phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Tại Việt Nam, phát triển bền vững được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là mục tiêu trong toàn bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, gắn liền với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm sự phát triển hài hòa, ổn định, bền vững, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân..
Kỷ nguyên mới cho phát triển kinh tế xanh

Kỷ nguyên mới cho phát triển kinh tế xanh

Mặc dù năng lực, trình độ và nguồn lực còn nhiều hạn chế so với các quốc gia phát triển nhưng Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới trong nỗ lực chuyển dịch nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh với những mục tiêu chiến lược và cam kết quốc tế rất cao.
Chính sách phát triển kinh tế xanh và bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Chính sách phát triển kinh tế xanh và bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được coi là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh nguồn nguyên nhiên liệu ngày càng khan hiếm, tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng biến đổi khí hậu khó lường hiện nay tại nhiều nước trên thế giới. Việc phát triển nền kinh tế xanh hay phát triển nền kinh tế tuần hoàn là phương tiện và là kết quả để phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Việt Nam không nằm ngoài xu thế chung này. Bài viết làm rõ một số nội dung liên quan đến vấn đề cối lõi của kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, chính sách phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam trong thời gian qua.
Thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong lĩnh vực thủy sản

Thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong lĩnh vực thủy sản

Ngày 29/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 911/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030. Theo đó, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản được xác định là một trong số các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu mà Đề án đề ra.
Phát triển kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ: "Nhận diện" cơ hội và thách thức

Phát triển kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ: "Nhận diện" cơ hội và thách thức

Thách thức lớn nhất của Khu vực Đông Nam Bộ, phần lớn do ảnh hưởng bởi thể chế. Do đó, pháp luật kinh tế tuần hoàn cần có thể chế cụ thể, đặc biệt giải quyết được bài toán liên ngành, nếu như không kết nối được các bộ, ngành với doanh nghiệp thì việc phát triển kinh tế xanh rất khó để thực hiện.
Chính sách tăng trưởng xanh của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Chính sách tăng trưởng xanh của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững. Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến chính sách tăng trưởng xanh nhằm đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng hiệu quả và bền vững, đồng thời góp phần giảm nhẹ và phòng chống tác động của biến đổi khí hậu. Bên cạnh những kết quả đạt được, chính sách tăng trưởng xanh của Việt Nam cũng còn những hạn chế, bất cập gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.