Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Cà Mau

PV.

(Tài chính) Ngày 23/12/2012, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương maị Cà Mau tổ chức thành công Đại hội cổ đông thành lập. Vốn là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, tại thời điểm Công ty Mua bán nợ Việt Nam thực hiện tái cơ cấu, 30/6/2011, Công ty bị âm vốn chủ sở hữu trên 40 tỷ đồng.

Công ty Mua bán nợ Việt Nam đã thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi thành công Công ty Dịch vụ thương mại Cà Mau, khẳng định được uy tín và trách nhiệm của mình trong việc ổn định và phát triển kinh tế địa phương. Việc chuyển đổi doanh nghiệp thành công là thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về đổi mới sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
Đồng thời, việc chuyển đổi thành công ty cổ phần giúp doanh nghiệp chủ động về tài chính, khắc phục được những yếu kém tồn tại, tăng cơ hội đầu tư kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh, gia tăng lợi nhuận, thu nhập người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Tham dự Đại hội có toàn bộ các cổ đông và người được ủy quyền, nắm giữ toàn bộ 2,5 triệu cổ phần của công ty cổ phần, tương đương vốn điều lệ 25 tỷ đồng cùng toàn thể cán bộ Công ty. Trong đó, Công ty Mua bán nợ Việt Nam nắm 73,92%; Công ty cổ phần tập đoàn Intimex năm 25% và cán bộ công nhân viên trong Công ty nắm 1,08%.
Đại hội tổ chức bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017, trong đó phía Công ty Mua bán nợ Việt Nam có ông Phạm Xuân Rạng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên HĐQT. Các thành viên Ban kiểm soát bầu bà Đoàn Thu Thủy – cán bộ Công ty Mua bán nợ Việt Nam làm Trưởng Ban kiểm soát.
Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 4 năm tiếp theo, trong đó: lợi nhuận sau thuế năm 2013 dự kiến đạt trên 3,6 tỷ đồng, mức cổ tức tối thiểu 10%/năm.