Đảm bảo kế hoạch phân bổ vốn dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai phân bổ kế hoạch vốn được giao năm 2012 bảo đảm về thời gian theo quy định, đúng về tổng mức và danh mục đầu tư; các dự án được phân bổ kế hoạch vốn đảm bảo thủ tục đầu tư và các điều kiện bố trí kế hoạch theo quy định.

Tính đến hết tháng 7 năm 2012, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 105.800 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó: Vốn trung ương quản lý đạt 26.300 tỷ đồng, bằng 51,8% kế hoạch năm và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước; vốn do địa phương quản lý đạt 79.500 tỷ đồng, bằng 50,7% kế hoạch năm và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2011. Số lượng dự án, công trình do các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương quản lý đã hoàn thành và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2012 là 507 dự án.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, thông qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán 9.727 dự án hoàn thành trong cả nước, đã cắt giảm các khoản chi phí sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ, góp phần tiết kiệm cho NSNN 803,89 tỷ đồng (Khối các cơ quan Trung ương 1.415 dự án, tiết kiệm 306,4 tỷ đồng; khối địa phương là 7.248 dự án, tiết kiệm 298,9 tỷ đồng; khối doanh nghiệp nhà nước 1.064 dự án, tiết kiệm 198,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, công tác quản lý vốn đầu tư cũng còn có một số tồn tại, hạn chế như: Một số địa phương chưa phân bổ chi tiết phần vốn thuộc nguồn cân đối ngân sách địa phương, nguồn thu từ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; đối với nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, mới phân bổ cho các dự án đủ điều kiện, chưa phân bổ cho các dự án khởi công mới như cam kết trong quá trình thẩm định nguồn vốn. Vẫn còn tình trạng bố trí vốn đầu tư cho công tác lập qui hoạch; không bố trí hoặc chưa bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA; chưa bố trí vốn để thu hồi vốn ứng trước; bố trí vốn cho dự án khi chưa có quyết định đầu tư.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành dành một phần nguồn vốn này để bố trí cho dự án trọng điểm mang tính đột phá và có khả năng hoàn thành, không sử dụng để đầu tư các dự án, hạng mục có thể đầu tư bằng nguồn vốn NSNN và các nguồn vốn khác. Cơ chế phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho các địa phương cũng được đổi mới theo hướng nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của địa phương trong việc bố trí, sắp xếp cho các dự án đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Thực hiện chỉ  đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát kế hoạch vốn từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, đã cắt giảm vốn từ những dự án chưa thực sự cấp bách để điều chuyển, bổ sung vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2012. Các Bộ, cơ quan ở Trung ương đã điều chỉnh giãn tiến độ thực hiện 41 dự án, với tổng số vốn là 38.320 tỷ đồng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn của Nhà nước năm 2012 đã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ, số lượng dự án khởi công mới đã giảm hơn so với năm trước; tỷ lệ, số lương dự án hoàn thành đưa vào sử dụng và giải ngân vốn đầu tư đã được nâng lên.

Tuy nhiên, việc khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn của Nhà nước còn chậm. Tình trạng thời gian thực hiện nhiều dự án bị kéo dài, chậm tiến độ vẫn còn phổ biến, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; bố trí vốn không kịp thời, dàn trải; năng lực quản lý của một số chủ đầu tư và năng lực thi công của một số nhà thầu chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số dự án chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, khâu thẩm tra chưa chặt chẽ, nhà thầu tư vấn kém năng lực dẫn đến khi triển khai thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung dự án nhiều lần.

Từ nay đến cuối năm, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp đã và đang thực hiện có hiệu quả, nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất. Trong đó đặc biệt quan tâm tới việc tháo gỡ khó khăn về vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, nhất là vốn ODA, vốn NSNN, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài…