Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh

PV.

Ngày 3/12/2018, BHXH TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 2477/BHXH-CST gửi các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Công văn số 2477/BHXH-CST nêu rõ, căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, BHXH TP. Hồ Chí Minh đang triển khai thực hiện việc đổi thẻ BHYT cho một số đối tượng tham gia quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan mà người tham gia BHYT chưa nhận được thẻ BHYT mới hoặc đã nhận được thẻ BHYT mới nhưng vẫn dùng thẻ BHYT theo mẫu cũ để đi khám chữa bệnh. Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh, BHXH TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở khám chưa bệnh phối hợp thực hiện như sau:

Kể từ ngày 01/12/2018, một số đối tượng tham gia BHYT có thay đổi mã đối tượng và mức quyền lợi hưởng trên thẻ BHYT như: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng có mã đối tượng là CT được đổi mức hưởng từ CT4 sang CT2. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, có mã đối tượng và mức hưởng là KC2 được đổi mã đối tượng và mức hưởng là CC1. Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc nhưng không phải là Cựu chiến binh, có mã đối tượng là KC được đổi mức hưởng từ KC2 sang KC4.

Trường hợp người tham gia BHYT được cơ quan BHXH cấp đổi mã thẻ mới theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP nhưng người tham gia khi đi khám chữa bệnh vẫn xuất trình thẻ cũ, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tra cứu dữ liệu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin Giám định BHYT để biết mã thẻ mới được cấp và giải quyết theo mức hưởng BHYT của mã thẻ mới trong đợt đó. Đồng thời, hướng dẫn người bệnh phải sử dụng thẻ BHYT mới khi đi khám chữa bệnh lần sau. Trường hợp người đi khám chữa bệnh chưa nhận thẻ mới thì hướng dẫn về quản lý, đại lý thu hoặc cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được giải quyết.

BHXH TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT phối hợp thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH TP Hồ Chí Mình để thống nhất giải quyết.