Đảng bộ Kho bạc Nhà nước quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Huyền Trang

(Tài chính) Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 3/5/2014 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài chính về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kho bạc Nhà nước Trung ương (KBNNTW) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan KBNNTW nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 20/3/2015.

Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội. Nguồn: financeplus.vn
Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội. Nguồn: financeplus.vn

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo trong toàn hệ thống, sau 5 năm thực hiện Nghi quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan KBNNTW nhiệm kỳ 2010-2015, KBNN đã đạt được những kết quả khá quan trọng. Hệ thống cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ được cải tiến, hoàn thiện theo hướng minh bạch, thuận lợi cho các đối tượng khách hàng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KBNN. Hàng loạt dự án hiện đại hóa được nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành công như dự án TABMIS, dự án hiện đại hóa công tác thu ngân sách, dự án thanh toán điện tử song phương với các ngân hàng thương mại… hỗ trợ tích cực cho các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, trong lĩnh vực kiểm soát chi thường xuyên, KBNN đã kiểm soát 2.551.014 tỷ đồng, từ chối thanh toán với tổng số tiền 3.265 tỷ đồng; trong lĩnh vực kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, KBNN đã kiểm soát số tiền 1.560.922 tỷ đồng và từ chối thanh toán với tống số tiền là 580 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng được đẩy mạnh, đảm bảo an ninh, an toàn tài sản Nhà nước giao KBNN quản lý. Chức năng nhiệm vụ, tổ chức bố máy tiếp tục được kiện toàn, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ mới. Cơ chế tài chính của hệ thống KBNN cũng được hoàn thiện, đảm bảo nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên cũng như hiện đại hóa cơ sở vật chất của hệ thống.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan KBNN Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá, trong những năm qua, Đảng bộ Cơ quan KBNN đã thường xuyên đổi mới công tác huy động vốn, kiểm soát chi chặt chẽ để từ đó góp phần quan trọng vào cân đối thu – chi NSNN.

Quyết tâm trong nhiệm kỳ mới

Trước bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước sẽ có nhiều biến động, Đảng bộ cơ quan KBNNTW xác định, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tập trung vào mục tiêu tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức hoạt động, lãnh đạo toàn hệ thống phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 là “Xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổng định, vững chắc”, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan KBNN Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng ủy cơ quan KBNNTW nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, phấn đấu nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ có 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XII; 100% các cấp ủy xây dnwgj và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban chập hành Trung ương khóa XII; 100% các chi bộ thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW; ít nhất 90% chị bộ đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạnh, ít nhất 95% đảng viên xếp loại Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm…

Đánh giá những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Cơ quan KBNN, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn tin tưởng, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 -2015, KBNN sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 đặc biệt là công tác kiểm soát chi và quản lý ngân quỹ quốc gia.