Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục:

Đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của đất nước

PV.

Thực hiện Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong trong hệ thống giáo dục quốc dân” được Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1309/QĐ-ttg, ngày 5/9/2017, các bộ, ngành, địa phương đang tích cực chủ động triển khai thực hiện một số hoạt động của Đề án.

Theo đó, với mục tiêu Đề án nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền con người, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người học, của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về tầm quan trọng, ý thức tự bảo vệ các quyền của bản thân, tôn trọng nhân phẩm, các quyền và tự do của người khác; Ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước và xã hội, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

Ban điều hành Đề án gồm 19 thành viên là đại diện các Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ và một số cơ quan, đơn vị liên quan. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì, Trưởng Ban điều hành Đề án là Giám đốc Học viện.

Qua hơn 1 năm triển khai, đến nay, các cơ quan tham gia thực hiện Đề án đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện một số hoạt động của Đề án theo sự phân công của Ban điều hành Đề án.

Cụ thể, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang tiến hành đổi mới nội dung chương trình, giáo trình Cao cấp lý luận chính trị và tổng kết chương trình đào tạo thí điểm trình độ Thạc sỹ Pháp luật về quyền con người để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ Tiến sĩ Pháp luật về quyền con người.

Các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đều đang triển khai việc điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo các hệ lớp có gắn với quyền con người. Nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án trong thời gian qua vẫn còn nhiều hoạt động chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra…

Tại Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” được Ban điều hành Đề án giáo dục quyền con người tổ chức tổ chức mới đây, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo đó, các đại biểu đã chỉ ra nguyên nhân và hạn chế tồn tại, đó là: Đề án có quy mô lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, bộ, ngành  phối hợp nên việc triển khai còn gặp khó khăn. Các thành viên Ban điều hành, tổ thư ký đều hoạt động kiêm nhiệm; Tiến độ của một số cơ quan chậm dẫn tới chậm tiến độ chung; chưa có hướng dẫn về phân bổ kinh phí…

Trên cơ sở đó, các đại biểu cung đã đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm triển khai thực hiện Đề án bảo đảm theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm hiệu quả sử dụng kinh phí của Đề án theo quy định hiện hành.