Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn an ninh mạng

Khánh Chi

Nhằm tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng, góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy chuyển đổi số của ngành Tài chính, mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 662/TB-BTC ngày 24/7/2023 về việc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn an ninh mạng.
Các cơ quan báo chí thuộc Bộ Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn an ninh mạng.

Trong thời gian qua, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã quan tâm, chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng tại Bộ như: Đảm bảo sự hoạt động ổn định, an toàn của hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin lớn, cốt lõi của ngành Tài chính; Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công mạng, góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy chuyển đổi số của ngành Tài chính.

Tuy nhiên, xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, do đó công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng của Bộ Tài chính gặp nhiều thách thức.

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được phân công, Bộ Tài chính đã chỉ đạo một số nội dung trọng tâm nhằm tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng tại Thông báo số 662/TB-BTC ngày 24/7/2023.

Theo đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như: Quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, tính cấp bách, thường xuyên, lâu dài của công tác bảo vệ an ninh mạng, trách nhiệm của mình và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính về an ninh mạng; Nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá và tội phạm trên không gian mạng.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin được giao phụ trách. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng nội dung tuyên truyền về an toàn an ninh mạng, đưa vào Kế hoạch thông tin, tuyên truyền hàng năm của Bộ, đơn vị và triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về bảo vệ an ninh mạng. Thường xuyên giám sát và định kỳ tổ chức kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật và quy định của Bộ Tài chính về an toàn, an ninh mạng tại đơn vị.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn an ninh mạng và các biện pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng của Bộ Tài chính trên các ấn phẩm báo chí.

Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch của Bộ Tài chính triển khai Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

Thủ trưởng các đơn vị quản lý trực tiếp hệ thống thông tin rà soát, đánh giá về an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật và các biện pháp bảo vệ an ninh mạng đang áp dụng tại đơn vị; phát hiện và khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu bảo mật của hệ thống thông tin; đề xuất hệ thống thông tin đưa vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và chuẩn bị sẵn sàng triển khai các quy định của pháp luật áp dụng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Cục Tin học và Thống kê tài chính và các đơn vị cấp Tổng cục thuộc Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, đề xuất bổ sung nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý an toàn an ninh mạng của Bộ Tài chính; thường xuyên tổ chức hoặc cử nhân sự thuộc lực lượng bảo vệ an ninh mạng tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về bảo vệ an ninh mạng.