Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Theo báo Đồng Tháp

Để đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và đạt tỷ lệ giải ngân tốt nhất, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh (là chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công) và Chủ tịch UBND huyện, thành phố phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân, thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa.

Các chủ đầu tư đang tăng tốc khối lượng thực hiện các công trình, dự án để giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Ảnh: T. NG
Các chủ đầu tư đang tăng tốc khối lượng thực hiện các công trình, dự án để giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Ảnh: T. NG

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; tổ chức họp giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công. Không để tình trạng đầu tư công chậm trễ, kéo dài, kém hiệu quả trong khi nguồn lực hạn chế, dư luận bức xúc, quan tâm. Quyết liệt triển khai, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện của các dự án trong năm 2022 và phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (kể cả vốn kéo dài) đạt 100% kế hoạch.

Các chủ đầu tư và địa phương chủ động trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý đấu thầu, ký hợp đồng thi công... nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời thực hiện nghiêm quy định về chế độ báo cáo định kỳ 2 tuần/lần về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên rà soát kế hoạch tổng thể từng dự án để làm cơ sở đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện (nhất là các dự án lớn, công trình quan trọng sử dụng nhiều nguồn vốn), kịp thời điều chỉnh vốn kế hoạch hằng năm linh hoạt, phù hợp tiến độ giữa các dự án, giữa các chủ đầu tư.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh (là chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công) và Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 và thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị Bí thư Huyện ủy, Thành ủy tiếp tục quan tâm, tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công của UBND cấp huyện.