Đề xuất 7 nguyên tắc thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia

Hà Anh

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, dự thảo Nghị định nêu rõ 07 nguyên tắc thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia gồm:

Một là, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia giữa các bên liên quan bao gồm: giữa các cơ quan nhà nước; giữa cơ quan nhà nước với tổ chức; giữa Việt Nam với cơ quan, tổ chức nước ngoài để thực hiện các thỏa thuận, điều ước quốc tế về trao đổi thông tin, chứng từ điện tử.

Hai là, việc kết nối, chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia thực hiện theo quy định của Nghị định này, quy định của pháp luật về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số và quy định của pháp luật liên quan.

Ba là, thông tin, dữ liệu liên quan đến hồ sơ hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia phải được bên cung cấp số hóa trước khi cung cấp, chia sẻ với Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục hành chính.

Bốn là, thông tin được chia sẻ theo Cơ chế một cửa quốc gia phải được sử dụng đúng mục đích phục vụ cơ quan nhà nước trong công tác quản lý nhà nước; phục vụ tổ chức tuân thủ quy định của pháp luật và theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

Năm là, thông tin, dữ liệu liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh chia sẻ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia được lưu trữ, quản lý theo cơ sở dữ liệu tập trung trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và đảm bảo khả năng chia sẻ, khai thác, sử dụng cho các bên liên quan.

Sáu là, thông tin, dữ liệu liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh do các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, đối tác nước ngoài xây dựng, quản lý phải đảm bảo thống nhất nội dung, cấu trúc dữ liệu với cơ sở dữ liệu tập trung; được kết nối, chia sẻ, cập nhật chính xác, kịp thời, bảo mật, an toàn với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Bảy là, giá trị pháp lý của thông tin, dữ liệu được chia sẻ được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định quy định rõ Danh mục thông tin cung cấp, chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; đồng thời, quy định phương thức kết nối, chia sẻ thông tin bao gồm: Kết nối hệ thống quản lý thông tin của bên cung cấp, chia sẻ thông tin, bên khai thác, sử dụng thông tin với Cổng thông tin một cửa quốc gia; truy cập trực tiếp vào Cổng thông tin một cửa quốc gia...