Đề xuất chuyển nguồn ngân sách hỗ trợ thuê nhà sang chương trình giải quyết việc làm là không phù hợp

Đức Mạnh

Phúc đáp Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội về việc chuyển khoảng 2.800 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà sang cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội huy động thêm 30.000 tỷ đồng cho vay chương trình giải quyết việc làm, Bộ Tài chính cho rằng đề xuất này là không phù hợp.

Dự kiến nhu cầu vốn chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội trong 02 năm 2022 và 2023 là 43.140 tỷ đồng.
Dự kiến nhu cầu vốn chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội trong 02 năm 2022 và 2023 là 43.140 tỷ đồng.

Đã cấp bổ sung 4.264,4 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

Tại Công văn phúc đáp Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội về đề nghị tham gia ý kiến dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và đề xuất phương án xử lý nguồn kinh phí còn lại, Bộ Tài chính cho biết, đến hết ngày 12/4/2023, ngân sách trung ương đã cấp bổ sung 4.264,4 tỷ đồng cho 40/61 địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Đồng thời, trên cơ sở báo cáo của 27 địa phương (26 địa phương báo cáo kết quả thực hiện chính sách và 01 địa phương báo cáo nhu cầu thực hiện chính sách), Bộ Tài chính đã bổ sung có mục tiêu cho 24 địa phương số tiền 272,6 tỷ đồng; gồm: bổ sung 236,3 tỷ đồng trong niên độ ngân sách năm 2022 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, bổ sung 36,3 tỷ đồng trong niên độ ngân sách năm 2023 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính thu hồi số kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ còn dư của 04 địa phương là 132,7 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, qua rà soát vẫn còn 35/61 địa phương chưa có báo cáo kết quả chi ngân sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gửi Bộ Tài chính để làm cơ sở bổ sung hoặc thu hồi kinh phí theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, Bộ Tài chính chưa có cơ sở xác định chính xác nguồn kinh phí thừa/thiếu thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của người lao động

Liên quan đến đề xuất chuyển nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư sang cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, Bộ Tài chính cho biết, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, dự kiến nhu cầu vốn chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội trong 02 năm 2022 và 2023 là 43.140 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đã được bố trí bổ sung 15.949 tỷ đồng để cho vay chương trình giải quyết việc làm. Năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội đang bố trí 5.600 tỷ đồng trong nhiệm vụ tăng trưởng tín dụng thông thường hàng năm do Thủ tướng Chính phủ giao để cho vay.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển 16.865 tỷ đồng vốn không giải ngân hết của các chương trình tín dụng khác trong Chương trình phục hồi để chuyển sang cho vay chương trình giải quyết việc làm.

Như vậy, nếu được cấp có thẩm quyền thông qua như đề xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội, trong năm 2023, chương trình cho vay giải quyết việc làm sẽ được bố trí 38.414 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của người lao động.

Do đó, việc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất chuyển khoảng 2.800 tỷ đồng sang cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội huy động thêm 30.000 tỷ đồng cho vay chương trình giải quyết việc là không phù hợp, là thừa so với nhu cầu của Ngân hàng Chính sách xã hội. Vì căn cứ trên thực tế báo cáo của Ngân hàng này, thì dự kiến chỉ thiếu so với nhu cầu cho vay giải quyết việc làm khoảng 4.726 tỷ đồng.

Mặt khác, giai đoạn 2022-2023, Ngân hàng Chính sách xã hội được bố trí 3.000 tỷ đồng cấp bù lãi suất và phí quản lý cho Chương trình phục hồi, song cơ bản cũng không sử dụng hết số cấp bù lãi suất và phí quản lý.

Căn cứ tình hình nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ không chuyển nguồn kinh phí còn dư của chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động sang cấp bù lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay chương trình giải quyết việc làm.

Đồng thời, giao Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền cho phép chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 đã được Quốc hội cho phép sử dụng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 sang năm 2023 để tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách này do thực tế tiếp tục phát sinh và còn nhiều địa phương chưa báo cáo.

Hết năm 2023, trường hợp còn dư nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động sẽ được tổng hợp phương án tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2023 trình cấp có thẩm quyền quyết định.