Đề xuất kiểm tra, xử lý lượng hàng nhập khẩu không phù hợp quy định về đo lường

Hà Vĩnh - Mạnh Cường

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 quy định kiểm tra nhà nước về đo lường. Đáng chú ý, dự thảo Thông tư đề xuất hướng xử lý khi phát hiện phương tiện đo, lượng hàng đóng gói sẵn nhập khẩu không phù hợp quy định của pháp luật về đo lường…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hạn chế phương tiện đo nhập khẩu không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về đo lường

Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN là hành lang pháp lý quan trọng, tạo sự thống nhất và đồng bộ cho việc triển khai hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường, lượng của hàng đóng gói sẵn, phép đo, hoạt động kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, qua gần 10 năm triển khai thực hiện Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN, công tác quản lý nhà nước về đo lường đã có nhiều chuyển biến tích cực theo sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.

Hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường đối với các phương tiện đo nhập khẩu đã có hiệu quả, góp phần vào việc hạn chế phương tiện đo nhập khẩu không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về đo lường, tăng tính chấp hành quy định pháp luật về đo lường bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong đo lường.

Số lượng mẫu phương tiện đo nhập khẩu đã thực hiện thủ tục phê duyệt mẫu hằng năm đều tăng. Đặc biệt, sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2018 về việc Công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu thì số lượng phương tiện đo nhập khẩu tăng đột biến đến 70% trong năm 2019 và năm 2020.

Xem xét sửa đổi kiểm tra nhà nước về đo lường cho phù hợp với thực tiễn

Tuy nhiên, quá trình đánh giá của bộ, ngành, địa phương về thực trạng thi hành các quy định của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN đã bộc lộ một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến hoạt động kiểm tra phương tiện đo nhóm 2, lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu quy định tại Chương II Thông tư như sau:

- Thời gian thử nghiệm mẫu để làm thủ tục phê duyệt mẫu thường kéo dài hơn 30 ngày, thậm chí có một số mặt hàng lên đến 60 - 90 ngày, làm kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, gây khó khăn cho doanh nghiệp;

- Không đủ kho, bãi để lưu giữ phương tiện đo, hàng hóa chờ thủ tục thông quan;

- Phát sinh nhiều chi phí cho doanh nghiệp khi làm thủ tục thông quan hàng hóa.

- Đối với lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu, hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ chưa thể ban hành được Danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2 vì các nước ASEAN cũng như các quốc gia khác trong Tổ chức đo lường pháp định quốc tế (OIML) còn đang nghiên cứu, chưa thống nhất về việc ban hành Danh mục này.

Về công tác kiểm tra tăng cường, không có hồ sơ phát sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ không nhận được ý kiến phản ánh của các cơ quan có liên quan, các doanh nghiệp hay người tiêu dùng. Vì vậy, hoạt động kiểm tra tăng cường đối với phương tiện đo nhóm 2, lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với các Bộ, ngành có liên quan không thực hiện trong suốt thời gian qua mà chủ yếu được chuyển sang thành hoạt động kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất do đơn vị Thanh tra Khoa học và Công nghệ thực hiện.

Xử lý phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu không phù hợp

Theo dự thảo Thông tư, sửa đổi khoản 3 Điều 21 của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN như sau: Trường hợp kiểm tra trên thị trường, trong sử dụng, phát hiện phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu không phù hợp quy định của pháp luật về đo lường, cơ quan chủ trì kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực hiện biện pháp khắc phục, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Cơ quan chủ trì kiểm tra thực hiện việc kiểm tra sau khi đã khắc phục. Tùy theo mức độ và quy mô ảnh hưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, thông báo bằng văn bản cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Sở Khoa học và công nghệ và cơ quan Hải quan tại các địa phương nơi nhập khẩu thực hiện kiểm tra khi nhập khẩu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng hoặc dừng việc nhập khẩu loại phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn đó.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư đề xuất bãi bỏ Chương II “Kiểm tra khi nhập khẩu”; bãi bỏ Khoản 1 Điều 39; bãi bỏ Mẫu 1.ĐKKT, Mẫu 2. PTNHSĐK và Mẫu 3. TBKQKT tại Phụ lục…

Ngày 17/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1258/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.

Thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg và tiếp thu các kiến nghị của một số bộ, ngành, địa phương trong quá trình đánh giá tình hình thực hiện về việc kiểm tra nhập khẩu đối với phương tiện đo nhóm 2, lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 quy định tại Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 và Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN, việc nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN là phù hợp với thực tế và cần thiết.