Triển khai thành công Đề án 996 về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

Triển khai thành công Đề án 996 về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

2022 là một năm thực hiện thành công của Đề án 996, một năm xây dựng thành công về khung pháp lý, chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo nguồn nhân lực để triển khai Đề án 996; về mô hình điểm xây dựng và áp dụng chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; về so sánh liên phòng,…
Áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước

Áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2022, bước sang năm 2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đáng chú ý sẽ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua số hóa hoạt động đo lường

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua số hóa hoạt động đo lường

Hiện nay, các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường tại tỉnh Nam Định đã bảo đảm độ chính xác của các phương tiện đo trong mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực thiết yếu… Qua đó, giúp hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện giữa các tổ chức, cá nhân trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nêu trên.
Nâng cao hiệu quả của hoạt động chứng nhận tại Việt Nam

Nâng cao hiệu quả của hoạt động chứng nhận tại Việt Nam

Để quản lý hoạt động chứng nhận tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước.