Đề xuất mới về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

PV.

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô do Bộ Tài chính soạn thảo hướng dẫn như sau: Lợi nhuận của tổ chức tài chính vi mô sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Dự thảo Thông tư nêu rõ, trong suốt quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh, tổ chức tài chính vi mô phải đảm bảo duy trì giới hạn đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc: Giá trị còn lại của tài sản cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ ghi trên giá trị sổ sách kế toán và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên giá trị sổ sách kế toán đối với tổ chức tài chính vi mô. Tổ chức tài chính vi mô phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Doanh thu của tổ chức tài chính vi mô bao gồm các khoản thu quy định tại Điều 16 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP, bao gồm: Thu từ lãi và các khoản thu nhập tương tự; Thu từ hoạt động dịch vụ bao gồm thu từ dịch vụ nhận uỷ thác cho vay vốn, thu từ cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng tài chính vi mô, thu từ đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm…

Chi phí của tổ chức tài chính vi mô bao gồm các khoản chi quy định tại Điều 17 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP, bao gồm: Chi phí trả lãi và các khoản chi phí tương tự: Chi trả lãi tiền gửi, trả lãi tiền vay, các khoản chi khác cho hoạt động cấp tín dụng; chi cho hoạt động mua bán nợ; chi hoa hồng môi giới; chi cho nhân viên theo quy định của pháp luật, bao gồm chi tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất lương…

Về phân phối lợi nhuận, dự thảo đề xuất, thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức tài chính vi mô thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lợi nhuận của tổ chức tài chính vi mô sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối theo thứ tự như sau: a. Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô; b. Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính.

Lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản quy định tại điểm a, điểm b trên do tổ chức tài chính vi mô tự quyết định.