Đề xuất quy định mới về chi phí đối với chuyển nhượng vốn nhà nước


Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Tại Dự thảo, Bộ Tài chính đã đề xuất một số nội dung mới về chi phí đối với chuyển nhượng vốn nhà nước.

Về chi phí đối với chuyển nhượng vốn nhà nước, theo quy định hiện nay, khi chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu (là các bộ và địa phương) phải căn cứ số tiền thu từ chuyển nhượng và các chi phí liên quan (thuê tư vấn, thuê tổ chức bán đấu giá...) để quyết toán và chuyển tiền thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; trường hợp thiếu thì đề nghị Bộ Tài chính xuất Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp hoàn trả.

Theo phản ánh, dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan đại diện chủ sở hữu là các Bộ và địa phương không bố trí nguồn chi hoạt động chuyển nhượng vốn này. Khi thực hiện chỉ đạo xây dựng phương án chuyển nhượng vốn cũng như thuê tư vấn xác định giá khởi điểm, thuê tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá... cơ quan đại diện chủ sở hữu đã phải thanh toán một phần tiền cho các tổ chức này và không có nguồn.

Để khắc phục bất cập trên, Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về chi phí đối với chuyển nhượng vốn nhà nước theo hướng: “Cơ quan đại diện chủ sở hữu là các bộ, ngành và địa phương xây dựng dự toán chi phí chuyển nhượng vốn nhà nước (bao gồm cả trường hợp chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn) gửi Bộ Tài chính để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp tiền tạm ứng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đề xuất mức tạm ứng tối đa 70% tổng dự toán chi phí chuyển nhượng vốn theo quyết định đã được duyệt cho các bộ, ngành và địa phương; Đối với các đơn vị đã thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước nhưng không thành công hoặc đang triển khai thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì số tiền cấp tạm ứng có thể lớn hơn 70% tổng dự toán chi phí chuyển nhượng vốn đã duyệt.