Đề xuất sử dụng kinh phí chi thường xuyên để cải tạo dự án dưới 15 tỷ đồng

Bảo Thương

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN) để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất cho phép thí điểm sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực hiện các dự án có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp.

Tại dự thảo nghị quyết, Bộ Tài chính đề xuất Quốc hội quyết định cho phép thí điểm sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực hiện các dự án có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.

Việc xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, công trình trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng ngân sách của lực lượng vũ trang, cơ quan đại diện Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Liên quan đến việc lập, phân bổ dự toán quản lý và thanh toán, quyết toán dự án đầu tư, xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN,  giao Chính phủ ban hành quy định về lập, phân bổ dự toán, quản lý dự án đầu tư xây dụng sử dụng nguồn kinh phi chi thường xuyên NSNN. Bộ Tài chính ban hành quy định về thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN.

Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, sơ kết 3 năm việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2026; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2028.