Đề xuất thành lập Quỹ bảo tồn di sản Huế

Nguyễn Trung

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo dự thảo Nghị định, Quỹ bảo tồn di sản Huế là Quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí chưa đủ.

Quỹ bảo tồn di sản Huế hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Nghị định nêu rõ, các nhiệm vụ của Quỹ bảo tồn di sản Huế gồm: Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ theo quy định; tài trợ cho các dự án, đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí chưa đủ; thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật liên quan...

Nguồn tài chính của Quỹ gồm: Nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không bao gồm ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế); nguồn đóng góp, viện trợ và tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; thu lãi từ tài khoản tiền gửi; các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Các nội dung chi của Quỹ gồm: Thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế do nhà nước quản lý và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí chưa đủ; thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế không do Nhà nước quản lý; thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế cụ thể theo yêu cầu của bên tài trợ.

Về chế độ tài chính, hàng năm, cơ quan quản lý Quỹ lập kế hoạch tài chính gồm: Kế hoạch hoạt động, kế hoạch thu, kế hoạch chi tài chính gửi Sở Tài chính để trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định. Tồn dư Quỹ cuối năm trước được chuyển sang năm sau.

Việc thanh tra và giám sát hoạt động của Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật...

Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ hoạt động theo hình thức biệt phái hoặc kiêm nhiệm tham gia Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và bộ máy điều hành nghiệp vụ. Quỹ được quản lý, điều hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.