Điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan

PV.

Có hiệu lực từ ngày 01/12/2016, Thông tư 155/2016/TT-BTC quy định những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực hải quan; xác định giá trị tang vật VPHC; áp dụng các hình thức xử phạt và mức phạt; thực hiện các biện pháp ngăn chặn VPHC và đảm bảo việc xử phạt VPHC, thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt VPHC...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư 155/2016/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP.

Thông tư 155/2016/TT-BTC quy định nhiều nội dung mới như: những trường hợp không xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan; xác định giá trị tang vật VPHC; áp dụng các hình thức xử phạt và mức phạt; thực hiện các biện pháp ngăn chặn VPHC và đảm bảo việc xử phạt VPHC, thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt VPHC và thực hiện quyết định xử phạt VPHC tại Chương I.

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức và chỉ đạo việc xử lý VPHC, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan; kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và giải quyết khiếu nại để bảo đảm thực hiện thống nhất trong toàn ngành, đúng quy định của pháp luật.

Thông tư 155/2016/TT-BTC nêu rõ, cán bộ, công chức Hải quan có thẩm quyền xử phạt, áp dụng biện pháp ngăn chặn VPHCvà bảo đảm việc xử phạt VPHC, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính hoặc được giao nhiệm vụ tham mưu cho người có thẩm quyền xử phạt VPHC, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan có hành vi vi phạm quy định của pháp luật hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm hay sách nhiễu, vụ lợi thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật; nếu gây thiệt hại về vật chất cho cá nhân, tổ chức thì phải bồi thường theo quy định, của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Việc xử phạt đối với các hành vi VPHC trong lĩnh vực hải quan đã xảy ra trước thời điểm Thông tư có hiệu lực thì áp dụng theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.

Đối với các hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Thông tư có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định của Thông tư để xem xét, giải quyết nếu quy định của Thông tư theo hướng có lợi cho cá nhân, tổ chức VPHC.

Đối với quyết định xử phạt VPHC đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan còn khiếu nại thì áp dụng quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để giải quyết.