Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho một số đối tượng

PV.

Ngày 30/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017 được điều chỉnh đối với một số đối tượng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, theo điều 2 của Nghị định 76/2017/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017 cho các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả có thời gian tham gia BHXH tự nguyên, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 21/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định pháp luật. người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và  Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng;

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010;

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày ngày 20/8/2010;

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011;

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. 

Nghị định 76/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2017. Các chế độ lương hưu, trợ cấp áp dụng cho các đối tượng nêu trên được thực hiện từ ngày 01/7/2017.