Đảm bảo chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Đảm bảo chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp với cơ quan bưu điện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, bảo hiểm thất nghiệp của tháng 8/2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023 đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
Khẩn trương điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Khẩn trương điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu khẩn trương hướng dẫn để thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng ngay sau khi Nghị định số 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực, bảo đảm các đối tượng được hưởng chính sách theo quy định trong thời gian sớm nhất.
Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2022, Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.