Điều kiện để lao động tự do nhận tiền từ gói hỗ trợ an sinh

Theo A.Chi/nld.com.vn

Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang xây dựng Thông tư hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. 

Trong đó, dự thảo Thông tư quy định về thủ tục, điều kiện nhận hỗ trợ của người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do tác động của Covid-19.

Điều kiện hỗ trợ

1. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Không có đất sản xuất nông nghiệp;

b) Mất việc làm và không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo quốc gia quy đinh tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 do dịch COVID-19;

c) Có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú từ 03 tháng trở lên trước ngày 01 tháng 4 năm 2020 tại địa phương đề nghị hỗ trợ.

d) Thuộc một trong những công việc sau:

- Người bán hàng rong.

- Lao động thu gom rác.

- Người làm nghề bốc vác, vận chuyển hàng hóa.

- Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô.

- Người bán lẻ vé số lưu động.

- NLĐ tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Lao động thu gom rác là đối tượng được nhận hỗ trợ từ gói an sinh của Chính phủ
Lao động thu gom rác là đối tượng được nhận hỗ trợ từ gói an sinh của Chính phủ

2. Ngoài các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, các địa phương quyết định bổ sung các đối tượng khác và chi trả hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Mức và thời gian hỗ trợ tối đa theo quy định hỗ trợ đối với các đối tượng này theo quy định tại Điều 31 Quyết định này.

Mức, thời gian và phương thức chi trả

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ: theo tình hình ảnh hưởng thực tế của dịch COVID-19, cho tới khi người lao động có việc làm, tối đa không quá 03 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Phương thức chi trả: hỗ trợ theo hằng tháng.

Về hồ sơ và trình tự, thủ tục

Hằng tháng, người lao động có đủ điều kiện quy định tại Điều 30 Quyết định này có nhu cầu hỗ trợ, trực tiếp kê khai theo Mẫu…ban hành kèm theo Quyết định này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp (có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú).

Trên cơ sở đề nghị của người lao động, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ quy định tại Điều 30 của Quyết định này tổ chức rà soát, đánh giá và lập danh sách người lao động bị mất việc làm đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cộng đồng dân cư; niêm yết công khai trong 5 ngày làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lao động cư trú; tổng hợp danh sách theo Mẫu… kèm theo hồ sơ đề nghị của từng người lao động gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về danh sách người lao động bị mất việc làm được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, công khai danh sách người lao động được hỗ trợ và chi trả trực tiếp cho người lao động…