Định mức chi phí xuất gạo dự trữ hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Chi phí xuất tại cửa kho đã có định mức 3.336,375 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc thực hiện là hơn 736,801 triệu đồng.

Chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho 3.336,375 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc thực hiện là hơn 1,846 tỷ đồng. Định mức chi phí này được Bộ Tài chính quy định tại Quyết định số 534 /QĐ-BTC.

Bộ Tài chính yêu cầu căn cứ chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho quy định như trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc thực hiện cấp phát, thanh toán theo từng nội dung cụ thể đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thực tế thực hiện thấp hơn so với dự toán được giao đề nghị hoàn trả lại ngân sách Nhà nước phần chênh lệch giữa dự toán và thực tế thực hiện.

Trường hợp khi cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hồ sơ chi phí xuất gạo của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc có những khoản chi phí không được coi là hợp lý, hợp lệ để hạch toán trong chi phí xuất gạo theo kết luận của các cơ quan này thì Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc phải nộp ngân sách số tiền chênh lệch so với hồ sơ báo cáo của đơn vị.