Định mức kinh tế- kỹ thuật trong ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, hạt nhân

Phạm Nga

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN và các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến sử dụng NSNN thực hiện dịch vụ theo quy định tại Điều 1 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN. Đồng thời, Thông tư này cũng khuyến khích cơ quan, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử không sử dụng NSNN áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ tương ứng quy định tại Điều 1 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN.

Nội dung định mức kinh tế-kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN, bao gồm định mức thành phần về lao động, thiết bị, vật tư.

Trong đó, định mức lao động áp dụng theo Điều 15 của Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN, gồm định mức lao động trực tiếp (thực hiện) và lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ). Định mức thiết bị thực hiện theo Điều 16 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN, trong đó đơn vị tính bằng ca (mỗi ca là 8 giờ); thời gian sử dụng thiết bị và thiết bị phụ trợ áp dụng quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Còn định mức vật tư áp dụng theo Điều 17 của Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN.

Nội dung và định mức cho công tác chỉ đạo, điều hành và thường trực ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, hạt nhân áp dụng tại Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 1/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương và phòng, chống thiên tai và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Riêng định mức huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân áp dụng theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.