Doanh nghiệp bị đình chỉ ưu tiên quá cảnh hàng hóa qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN khi nào?

PV.

Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS) để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan có quy định cụ thể về trường hợp doanh nghiệp bị đình chỉ ưu tiên khi quá cảnh hàng hóa.

Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020  quy định cụ thể về trường hợp doanh nghiệp bị đình chỉ ưu tiên khi quá cảnh hàng hóa qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN. Nguồn: internet
Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 quy định cụ thể về trường hợp doanh nghiệp bị đình chỉ ưu tiên khi quá cảnh hàng hóa qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN. Nguồn: internet

Theo Nghị định số 46/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên bị đình chỉ quyết định công nhận doanh nghiệp được ưu tiên một trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, không còn đáp ứng một trong các điều kiện quy định về áp dụng chế độ ưu tiên và hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp hoặc cơ quan hải quan thông báo doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện được ưu tiên, doanh nghiệp không có biện pháp khắc phục hoặc không khắc phục được.

Thứ hai, doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hình thức, mức xử phạt từ thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục hải quan và chức danh tương đương trở xuống.

Nghị định số 46/2020/NĐ-CP cũng quy định trường hợp doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên bị thu hồi quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên, cụ thể:

Một là, doanh nghiệp bị đình chỉ quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên và hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quyết định đình chỉ, doanh nghiệp không có biện pháp khắc phục hoặc không khắc phục được.

Hai là, doanh nghiệp không thực hiện xong quyết định xử lý vi phạm của cơ quan hải quan trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ba là, doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về một trong các hành vi: Trốn thuế, gian lận thuế và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hình thức, mức xử vượt thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục hải quan và chức danh tương đương.

Bốn là, doanh nghiệp đề nghị từ bỏ chế độ ưu tiên.

Doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên có trách nhiệm thông báo cho Tổng cục Hải quan về các điều kiện mà doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện được ưu tiên khi quá cảnh hàng hóa qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thông báo theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành và gửi các chứng từ chứng minh đã khắc phục các điều kiện không đáp ứng chế độ ưu tiên; Gửi đơn cho Tổng cục Hải quan trong trường hợp đề nghị từ bỏ chế độ ưu tiên; Thông báo và gửi chứng từ chứng minh đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan.