Doanh nghiệp bị thiệt hại được miễn, giảm tiền thuê hạ tầng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai hướng dẫn việc hỗ trợ doanh nghiệp (DN) bị thiệt hại. Theo đó, các DN bị thiệt hại trong năm 2014 của hai địa phương trên được miễn, giảm tiền thuê hạ tầng và hỗ trợ tiền lương cho người lao động khi nghỉ việc.

DN bị thiệt hại trong năm 2014 tại Bình Dương, Đồng Nai được miễn, giảm tiền thuê hạ tầng và hỗ trợ tiền lương cho người lao động khi nghỉ việc. Nguồn: internet
DN bị thiệt hại trong năm 2014 tại Bình Dương, Đồng Nai được miễn, giảm tiền thuê hạ tầng và hỗ trợ tiền lương cho người lao động khi nghỉ việc. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho biết, việc hỗ trợ DN bị thiệt hại căn cứ vào Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với DN bị thiệt hại.

Trường hợp DN bị thiệt hại thuê hạ tầng gắn với quyền sử dụng đất thì miễn, giảm tiền thuê đất cho công ty kinh doanh hạ tầng; số tiền này được khấu trừ tương ứng vào tiền thuê hạ tầng của DN thiệt hại.

Việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ về thuế đối với các DN bị thiệt hại theo hình thức miễn, giảm tiền thuê đất do UBND tỉnh quyết định trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách địa phương.

Đối với trường hợp DN bị thiệt hại đang thuê lại đất, thuê hạ tầng của công ty kinh doanh hạ tầng mà công ty kinh doanh hạ tầng đã nộp hết tiền thuê đất cho cả thời gian thuê, hoặc không phải nộp thì trên cơ sở cân đối nguồn lực của địa phương, UBND tỉnh quyết định việc sử dụng ngân sách địa phương (về mức độ, thời gian) để chi trả cho công ty kinh doanh hạ tầng tương ứng với số tiền thuê hạ tầng của DN bị thiệt hại được miễn, giảm.

Công ty kinh doanh hạ tầng có trách nhiệm khấu trừ số tiền này vào số tiền thuê lại đất, thuê hạ tầng của DN bị thiệt hại tương ứng. Nếu DN bị thiệt hại đã trả tiền thuê đất, tiền thuê hạ tầng (cho nhiều năm hoặc cho cả thời gian thuê) cho công ty kinh doanh hạ tầng mà công ty kinh doanh hạ tầng đã nộp hết tiền thuê đất (hoặc không phải nộp) thì UBND tỉnh có thể cân nhắc xác định khoản này trực tiếp cho DN bị thiệt hại.

Bộ Tài chính cũng cho biết, việc thực hiện giải pháp hỗ trợ đối với các DN bị thiệt hại theo hình thức miễn, giảm tiền thuê đất do UBND tỉnh quyết định, tùy theo khả năng cân đối của nguồn ngân sách địa phương, không phải là chính sách áp dụng chung cho tất cả trường hợp DN bị thiệt hại.

Việc hỗ trợ này chỉ áp dụng đối với các DN thiệt hại nặng, đến ngày 1/7/2014 vẫn chưa khôi phục sản xuất kinh doanh.

Tháng 5/2014, một số đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại, tổn thất đối với DN, nhất là DN có vốn đầu tư nước ngoài tại một số địa phương và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã liên tục có nhiều giải pháp hỗ trợ các DN khôi phục, ổn định sản xuất kinh doanh.