Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ để thanh toán trợ cấp bảo hiểm xã hội

Theo Hoa Quỳnh/congthuong.vn

Theo Quy định tại Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cho thuê lao động phải ký quỹ và nguồn tiền từ quỹ này sẽ được sử dụng để thanh toán tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động.

Doanh nghiệp ký quỹ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nguồn: Internet
Doanh nghiệp ký quỹ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nguồn: Internet

Đồng thời, theo quy định tiền ký quỹ sẽ dùng để thanh toán cho các trường hợp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại...

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP được áp dụng cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động; bên thuê lại lao động; Người lao động thuê lại (người lao động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được doanh nghiệp cho thuê tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, sau đó làm việc, chịu sự điều hành của bên thuê lại lao động) và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động cho thuê lại lao động.

Theo đó, nội dung tại Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định rõ, doanh nghiệp cho thuê thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và tuân thủ quy định của pháp luật. Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động sau khi doanh nghiệp cho thuê hoàn thành thủ tục ký quỹ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ trong trường hợp: Doanh nghiệp cho thuê gặp khó khăn tạm thời, không đủ khả năng thanh toán tiền lương, trợ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động thuê lại theo quy định của pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày đến thời hạn thanh toán; doanh nghiệp cho thuê gặp khó khăn tạm thời, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đến hạn bồi thường; doanh nghiệp không được cấp giấy phép; doanh nghiệp cho thuê bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép; doanh nghiệp cho thuê đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại khác.

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP cũng quy định việc trích tiền ký quỹ khi doanh nghiệp cho thuê không thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động cho thuê lại. Cụ thể, trích tiền ký quỹ của doanh nghiệp để thanh toán các chế độ, quyền lợi cho người lao động thuê lại trong trường hợp sau 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn thanh toán mà doanh nghiệp không thực hiện thanh toán và không có văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ để thanh toán các chế độ, quyền lợi cho người lao động thuê lại.

Nghị định sô 29/2019/NĐ-CP sẽ có hiệu lựcthi hành từ ngày 5/5/2019.