Đối tượng được điều chỉnh lương hưu từ tháng 7/2019

Theo baochinhphu.vn

Ông Chu Văn Nhân (nhanchuvan@...) là công chức đã nghỉ hưu từ tháng 8/2011. Ông Nhân hỏi, ông có thuộc đối tượng được điều chỉnh lương theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng hay không?

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ quy định cụ thể các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.
Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ quy định cụ thể các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ quy định các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/7/2019 được điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng, trong đó tại Khoản 1, Điều 1 nêu cụ thể bao gồm: “Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng”.

Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP nêu trên có quy định Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Nghị định này.

Theo thông tin ông cung cấp, ông là công chức, đã nghỉ hưu từ tháng 8/2011 nên thuộc đối tượng được điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP nêu trên. Vì vậy, trường hợp của ông sẽ được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện.

Ngày 28/6/2019, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.

Theo đó, từ 1/7/2019, tăng mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng (mức hưởng) thêm 7,19% so với mức hưởng của tháng 6/2019.

Cụ thể: Mức hưởng từ tháng 7/2019 = Mức hưởng tháng 6/2019 x 1,0719

Các đối tượng được áp dụng mức điều chỉnh bao gồm:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.