Đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Đức Mạnh

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của doanh nghiệp.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm rà soát, phê duyệt và chịu trách nhiệm về số liệu của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm rà soát, phê duyệt và chịu trách nhiệm về số liệu của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Tại Công văn số 4365/BTC-TCDN, Bộ Tài chính yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cơ quan đại diện chủ sở hữu) rà soát và đôn đốc các doanh nghiệp có vốn nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện gửi dữ liệu báo cáo tài chính năm 2022 lên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 36/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, soát xét và phê duyệt báo cáo theo quy định trước ngày 15/05/2023.

Công văn nêu rõ, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm rà soát, phê duyệt và chịu trách nhiệm về số liệu của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đã phê duyệt trên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trường hợp trong năm, doanh nghiệp và người đại diện phồn vốn nhà nước không thực hiện báo cáo hoặc chậm nộp báo cáo, đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét việc chấp hành chế độ báo cáo của doanh nghiệp và người đại diện phần vốn nhà nước khi thực hiện đánh giá, xếp loại doanh nghiệp và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với năm đó theo quy định.

Đối với các tổ chức tín dụng và các đơn vị có vốn nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp, báo cáo theo mẫu biểu báo cáo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất. Trên cơ sở đó đánh giá về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào các đơn vị, việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản và kết quả hoạt động của các đơn vị (kèm theo số liệu chi tiết), kiến nghị, đề xuất giải pháp, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15/05/2023 để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo.