Đồng loạt thanh tra, xử lý vi phạm đất đai trên toàn địa bàn Hà Nội

Theo laodong.com.vn

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 210 tổ chức thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020” trên địa bàn TP. Hà Nội. Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 trên toàn TP. Hà Nội.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Cụ thể, việc thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai được thực hiện tập trung đối với một số nhóm đối tượng quản lý, sử dụng đất đang có nhiều nổi cộm; mỗi năm sẽ thực hiện đối với một nhóm đối tượng nhất định.

Theo đó, năm 2017 sẽ tập trung thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp, cụ thể: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Thành phố chủ động phối hợp và cung cấp các hồ sơ, tài liệu phục vụ yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thanh tra thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại TP. Hà Nội và 02 đơn vị cấp huyện; đồng thời, giao Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường và tại 05 đơn vị cấp huyện.

Năm 2018, sẽ tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cụm công nghiệp, Khu công nghiệp. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Thành phố và các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại 03-05 cụm công nghiệp, khu công nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

Năm 2019, sẽ tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra 20 cơ sở, tổ chức kinh tế sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Năm 2020, sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. Giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các cơ quan nhà nước có liên quan ở cấp Thành phố và tại 05 đơn vị cấp huyện.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, kết quả thanh tra, hàng năm sẽ xử lý vi phạm pháp luật đất đai, các Sở, ban, ngành Thành phố; các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện...