Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) đã giải quyết những vấn đề vướng mắc hiện nay


Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 6/6/2019, Quốc hội đã nghe tờ trình dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật của Ủy ban Kinh tế - Quốc hội.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi).
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng

Thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật Chứng khoán hiện hành; nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý bảo đảm cho sự phát triển ổn định, bền vững, an toàn của thị trường chứng khoán (TTCK); đáp ứng yêu cầu hội nhập; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với TTCK; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm TTCK là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Trong đó, để nâng cao chất lượng đội ngũ người hành nghề chứng khoán, bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động hành nghề chứng khoán, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định rõ các loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán; chuẩn hóa các điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán về năng lực hành vi, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cá nhân được cấp chứng chỉ.

Đồng thời, bổ sung, quy định rõ người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được hành nghề chứng khoán với tư cách đại diện cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và chi nhánh, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với nội dung chào bán chứng khoán ra công chúng cũng được sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa theo hướng chặt chẽ hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Theo đó, quy định điều kiện về quy mô của đợt phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ một số trường hợp cụ thể được quy định trong Luật.

Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, dự thảo Luật quy định đợt chào bán được coi là thành công khi cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán; tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.

Toàn cảnh phiên họp. Nguồn: quochoi.vn
Toàn cảnh phiên họp. Nguồn: quochoi.vn

Về thanh tra, xử lý vi phạm, thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, dự thảo Luật bổ sung một số quyền cho Ủy ban Chứng khoán và đề xuất nâng mức phạt tiền xử lý hành chính nhằm phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, bảo đảm phù hợp với các luật khác liên quan...

Giải quyết những vấn đề còn vướng mắc hiện nay

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Chứng khoán nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Chứng khoán sau hơn 10 năm thi hành, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan.

Ủy ban Kinh tế nhận định, bố cục của dự thảo Luật gồm 10 chương, 136 điều (sửa đổi 97 điều, bổ sung 31 điều, bãi bỏ 31 điều và giữ nguyên 08 điều so với Luật Chứng khoán hiện hành) là hợp lý. Dự thảo Luật đã đã tập trung giải quyết những vấn đề đang vướng mắc hiện nay như: chất lượng hàng hóa đầu vào của thị trường, hành vi thao túng giá, chống giao dịch nội gián, cải cách hành chính nâng cao hiệu quả công tác tổ chức vận hành, quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm...

Theo đó, đa số ý kiến thành viên Ủy ban Kinh tế tán thành với Tờ trình của Chính phủ và cho rằng việc nâng điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng và điều kiện trở thành công ty đại chúng là cần thiết để nâng cao chất lượng, sự ổn định của cổ phiếu đưa vào TTCK và phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như quy mô TTCK hiện tại. Bên cạnh đó, với tính chất phức tạp và rủi ro của TTCK, quy định nâng mức vốn điều lệ sẽ hạn chế những rủi ro cho các doanh nghiệp có khả năng tài chính còn thấp khi tham gia vào thị trường.

Ủy ban Kinh tế cũng đồng tình với quy định nâng mức phạt tiền tối đa về xử phạt hành chính để bảo đảm tính răn đe do tính chất, mức độ vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán nói riêng và tài chính nói chung ngày càng phức tạp và tinh vi, có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của TTCK...

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát,  hoàn thiện Luật Chứng khoán (sửa đổi).