Gần 256.700 biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2022

Việt Hoàng

Đấy là số lượng biên chế vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê duyệt tại Quyết định số 1575/QĐ-TTg về biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước; biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định số 1575/QĐ-TTg, tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685 biên chế. 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng số 247.722 biên chế công chức đối với các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước. Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 106.890 biên chế; các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh, cấp huyện 140.832 biên chế.

Biên chế các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài được phê duyệt là 1.068 biên chế; Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế; Biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức Hội đồng nhân dân thành công chức quận ở TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng có 7.035 biên chế; Biên chế công chức dự phòng là 174 biên chế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổng số biên chế cho công chức quy định tại Quyết định này, trừ biên chế công chức dự phòng...

Các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện đề án vị trí việc làm và bố trí, sắp xếp biên chế công chức theo vị trí việc làm trong tổng biên chế được giao và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp để điều chỉnh giảm biên chế công chức phường tương ứng với số biên chế công chức chuyển thành công chức quận.